Área Privada:
  •  


Prevenció del Càncer de Mama

Prevenir el càncer de mama 

Click para aumentar
  


El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en la dona, i, sens dubte, la prevenció més eficaç d'aquesta malaltia és la detecció precoç.

L'objectiu fonamental dels plans de detecció precoç és el de realitzar exàmens per descobrir el càncer de mama en els estadis inicials, abans que aquest comenci a presentar símptomes.

Els tumors que es localitzen durant els reconeixements dels plans de detecció precoç solen ser més petits, i, per tant, tenen menys probabilitat d'estar estesos més enllà de la mama.

Tant la mida com l'extensió del tumor són, sense cap dubte, els factors fonamentals per establir els índexs i les possibilitats de guariment.

Els programes preventius del càncer de mama estan constituïts per un conjunt d'exploracions clíniques, proves diagnòstiques de detecció i revisions periòdiques programades, encaminades a la detecció primerenca de la malaltia.

L'avantatge és que, quan es detecta el càncer, sol ser en estadis inicials. En aquests casos, es completa, si cal, el diagnòstic d'extensió i es procedeix al tractament més immediat. 

Les pautes generals en programes de detecció precoç de les diverses institucions i associacions científiques recomanen:

  • Els programes de screening, cribratge o detecció precoç, conjunt de revisions periòdiques i exàmens programats per a la detecció precoç del càncer de mama i el seu tractament posterior. 
  • La revisió clínica periòdica, per part del professional.  
  • L'autoexploració mamària, per part de la mateixa pacient.

A més, està especialment indicada la visita a l'especialista, quan es palpen nòduls o es presenta qualsevol altre tipus de simptomatologia en la mama com canvis en la pell, en l'aspecte del pit o mugró, dolor, secrecions...